Black Swans
27. Januar 2018

Hamburg Black Swans vs. Zeven Northern United

27. Januar 2018

Hamburg Black Swans vs. Hamburg Heat

27. Januar 2018

Hamburg Black Swans vs. Flensburg Sealords

27. Januar 2018

Lübeck Seals vs. Hamburg Black Swans

27. Januar 2018

Benefeld Black Sharks vs. Hamburg Black Swans